Dansk
 
English
 
 

Ældres tilskadekomst ved uheld

 

ÆLDRES TILSKADEKOMST VED UHELD

Antallet af ældres uheld er størst i forbindelse med fald, og mest omfattende i forbindelse med brand.

Det totale antal af skadestuekontakter for 65+ årige er ca. 67.000 på årsbasis i Danmark, fordelt med ca. 40.000 for mænd og 27.000 for kvinder.

FALDULYKKER

Ud af de 67.000 registrerede skadestuekontakter er der registreret 41.000 uheld i hjemmet hvoraf 29.000 knytter sig til fald.

Det er således langt de fleste uheld der sker i hjemmet og størstedelen knytter sig til fald.

Falduheld medfører årligt 10.000 indlæggelser på hospitalet.

Antal faldulykker per døgntime.

De fleste fald forekommer i dagtimerne mellem klokken 9:00 og klokken 19:00 (53 %)

Fald i de sene aften- og nattetimer fra klokken 21:00 til klokken 06:00 andrager 5.334 (19 %).

Det er altså en ganske betragtelig del af uheldene der sker på tidspunkter af døgnet hvor sårbarheden er størst.

Herudover er der registreret 5.309 fald (19 %) som ikke kan relateres til et fast tidspunkt på døgnet.

Antallet af uheld i hjemmet der ikke har medført kontakt til sygehusvæsenet er ukendt.

[kilde: Statens Institut for folkesundhed, Bjarke Laursen – seniorforsker, cand. Scient., phd.]

 

BRANDULYKKER

Der omkom i 2008 12 personer ved brande forårsaget af elektricitet, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste 10 år.

Alder er sædvanligvis en væsentlig faktor. Jo ældre man er, jo højere risiko har man for at omkomme i en brand forårsaget af elektricitet.

Komfurer er den største enkeltårsag til dødsbrande forårsaget af elektricitet.

Denne type brand tegner sig for en tredjedel af det totale antal dødsbrade.

Antal registrerede elbrande:

 Antal registrerede elbrande

Komfurbrandene skyldes oftest menneskelige fejl. Den næst væsentligste årsag til dødsbrande er lamper, der vælter eller falder ned og sætter ild i brændbare materialer, eller hvor strålevarmen antænder brændbart materiale i nærheden.

Knapt 60 % af brandene forårsages af elektrisk udstyr, man tilslutter installationen, mens godt 40 % skyldes elinstallationerne.

Sikkerhedsstyrelsens registreringer

Sikkerhedsstyrelsen har i 2008 registreret 270 elbrande. I forhold til sidste års registreringer på 317 elbrande er der sket et fald på knapt 15 procent.

Da der kun er oplysningspligt for brande i forsyningsnettet er Sikkerhedsstyrelsens database af registrerede elbrande, ikke lig det samlede antal elbrande.

Antallet af elbrande i Danmark i 2008 er ca. 2.462

Andelen af dødsbrande hvor elektricitet var årsagen:

 Dødsfald hvor elbrand er årsag

Tendenser i årets dødsbrande:
Som det fremgår af figuren, var den hyppigste brandstifter ved dødsbrandene i 2008 komfur/ovn. I alt omkom 5 af årets 14 omkomne som følge af brande forårsaget af komfur/ovn. De næst hyppigste brandstiftere er TV/radio og belysning.

 Brandstiftere ved elbrande, der udviklede sig til dødsbrande:

 Brandstiftere der udviklede sig til dødsbrande

Registrerede brandstiftere:

 Registrerede brandstiftere

 

Brande opstået i husholdningsapparater

Husholdningsapparater udgør 26 procent af brandstiftere ved elbrande. Det er komfurer, køleskabe og frysere, der forårsager størstedelen af elbrandene. Komfurbrande skyldes oftest menneskelige fejl. Brandene opstår, fordi brugeren glemmer at slukke eller kommer til at tænde komfuret ved en fejl. De kan også forårsages af, at der lægges viskestykker, aviser eller andre letantændelige ting for tæt på det tændte komfur.

           Registrerede brandstiftere blandt husholdningsapparater:

 Registrerede brande husholdningsapparater

[Kilde: Sikkerhedsstyrelsen statistisk rapport 2008]

 

ANDRE UHELDSTYPER

Der sker omkring 7.000 andre uheldstyper årligt for aldersgruppen 65+, lige fra slag, stød, klemning, snit, stik, overbelastning m.v. som kræver akut indgriben for at forebygge skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelse.

[Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU]
 

OVERVÅGNING OG OMSORG

Behovet for overvågning og omsorg af ældregruppen 65+ er således veldokumenteret, og at hjælpemidlerne hertil er Telecare er accepteret af såvel myndigheder og plejere som brugere.

 

AKTUEL TEKNOLOGI

De aktuelle 2. generations teknologier er kendetegnet ved at produkterne er udviklet over tid som selvstændige løsninger der skulle dække en række individuelle behov.

I hver løsning og for hver produktgruppe optræder der adskillige producenter der har skabt en lang række egenartede standarder, og kendetegnende for dem alle, er at de fungerer som ”stand alone” løsninger, der ikke er i stand til at kommunikere sammen. 

YesGroup (Young & Elderly Secure Group)  | Tlf.: +45 2183 3502